Instructiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul afacerilor interne emite urmatoarele instructiuni:
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1
(1) Prezentele instructiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizica pentru unitatile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare unitati, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care desfasoara astfel de activitati.
(2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.
(3) In elaborarea analizelor de risc la securitatea fizica se tine cont si de prevederile standardelor nationale sau europene privind managementul si tehnicile de evaluare a riscului.
(4) Prezentele instructiuni nu se aplica pentru adoptarea masurilor de securitate necesare efectuarii transporturilor de bunuri si/sau valori.
(5) Prevederile prezentelor instructiuni nu se aplica activitatilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter special apartinand structurilor si institutiilor din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite in cadrul acestora.
Art. 2
(1) Prezentele instructiuni se aplica de catre:
a) conducatorii unitatilor, pentru adoptarea masurilor de asigurare a securitatii obiectivelor proprii;
b) specialisti si experti, in procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de functionare a obiectivelor, precum si in faza de proiectare;
c) inspectoratele de politie judetene/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pentru calcularea si furnizarea coeficientilor de criminalitate specifica la nivel de zona si pentru verificarea respectarii dispozitiilor prezentelor instructiuni;
d) Inspectoratul General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R., pentru calcularea si furnizarea coeficientilor de criminalitate specifica la nivel de judet, evaluarea specialistilor care efectueaza analizele de risc si pentru infiintarea si actualizarea Registrului National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica, denumit in continuare RNERSF.
(2) Analiza de risc pentru obiectivele a caror paza si protectie se asigura cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesara configurarii sistemelor de protectie mecanofizice si de alarmare impotriva efractiei, se intocmeste potrivit reglementarilor specifice acestei forme de paza.
Art. 3
In intelesul prezentelor instructiuni, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) securitate fizica - starea de fapt in care riscul determinat de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati se situeaza la un nivel acceptabil;
b) amenintare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute;
c) vulnerabilitate - caracteristica de ordin fizic-arhitectural si operational a unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari;
d) analiza de risc la securitatea fizica - activitate desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
e) incident de securitate - eveniment produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza consecinte nedorite asupra persoanelor si/sau valorilor si/sau activitatilor in cadrul unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
f) masura de securitate - componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc si care are ca scop reducerea riscurilor asociate;
g) mecanisme de securitate - solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;
h) sistem de securitate - ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care are ca scop obtinerea securitatii fizice pentru o organizatie sau un obiectiv;
i) parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
1. mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
2. factorii-cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
3. relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.
CAPITOLUL II Analiza de risc la securitate fizica
Art. 4
(1) Analiza de risc la securitatea fizica, denumita in continuare analiza de risc, se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
(2) Documentatia prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite.
(3) Procesul de efectuare a analizei de risc incepe dupa semnarea contractului de prestari de servicii dintre beneficiar si prestator, cu exceptia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii in regim intern.
(4) Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:
a) cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
b) in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
c) in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.
Art. 5
Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:
a) definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
b) stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
d) analizarea riscurilor la securitatea fizica;
e) estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
f) intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.
Art. 6
Amenintarile la adresa securitatii fizice a unitatilor, care pun in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanta bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.
Art. 7
(1) Documentatia privind analiza de risc cuprinde:
a) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
b) grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
c) documentele-suport.
(2) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:
a) nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
b) amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
d) sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
e) analizarea riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;
g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
i) concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.
(3) Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil.
(4) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.
(5) In categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.
CAPITOLUL III Abilitarea personalului de evaluare
Art. 8
(1) Analizele de risc se efectueaza de experti inscrisi in RNERSF.
(2) Expertul in evaluare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau detine cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) detine competente profesionale atestate pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica;
c) nu are antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.
(3) Pentru inscrierea in RNERSF solicitantul trebuie sa depuna la I.G.P.R. - Directia de ordine publica o cerere insotita de dosarul cu documentele care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2).
(4) In urma analizei dosarului, solicitantul care indeplineste conditiile prevazute la alin. (3) este inscris in RNERSF in calitate de expert in evaluarea riscului la securitatea fizica.
Art. 9
(1) Pana la adoptarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica mai mare de 5 ani, inscrisi in RNERSF.
(2) Specialistul prevazut la alin. (1) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau detine cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) nu are antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
c) face dovada experientei de minimum 5 ani in desfasurarea activitatilor de organizare, planificare sau executare a masurilor de securitate, in formele prevazute de lege;
d) este absolvent de studii superioare cu diploma de licenta sau echivalenta;
e) a fost declarat admis la interviul sustinut in fata unei comisii de specialitate constituite prin dispozitie a inspectorului general al Politiei Romane.
(3) Pentru inscrierea in RNERSF, persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa depuna la I.G.P.R. - Directia de ordine publica, cu 30 de zile inainte de sustinerea interviului prevazut la alin. (2) lit. e), o cerere insotita de dosarul cu documentele care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2) lit. a)-d).
(4) In urma sustinerii interviului, solicitantii sunt declarati admisi sau respinsi.
(5) Modul de organizare si desfasurare a interviurilor se stabileste prin dispozitie a inspectorului general al Politiei Romane.
(6) In comisiile de sustinere a interviurilor si de verificare a contestatiilor pot fi cooptati si experti din cadrul asociatiilor profesionale de profil.
Art. 10
(1) Formarea profesionala, precum si evaluarea competentelor pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica se realizeaza pe baza standardului profesional corespunzator acestei ocupatii.
(2) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa desfasoare programe de formare pentru ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica trebuie sa respecte programa-cadru, elaborata pe baza standardului ocupational, avizata de I.G.P.R. si aprobata de Autoritatea Nationala pentru Calificari.
Art. 11
(1) Persoanele inscrise in RNERSF au obligatia de a tine un registru de evidenta cronologica cu analizele de risc elaborate pentru unitati, care se pastreaza minimum 2 ani dupa ultima completare.
(2) Anterior elaborarii analizei de risc, persoanele care presteaza aceasta activitate au obligatia de a semna un angajament de confidentialitate cu beneficiarul.
(3) Atributiile de indrumare si control privind respectarea prezentelor instructiuni revin ofiterilor de politie din structurile de ordine publica ale Politiei Romane.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a datelor de contact.
Art. 12
(1) Utilizarea in procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum si omisiunea consemnarii unor vulnerabilitati ori amenintari atrag anularea analizei de risc.
(2) Constatarile efectuate de catre personalul abilitat al Politiei Romane privind savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) de catre evaluatori se inscriu intr-un raport motivat, care se transmite Directiei de ordine publica din I.G.P.R., pentru evidentiere in RNERSF.
(3) Evidentierea analizelor de risc anulate in RNERSF se notifica emitentului analizei, beneficiarului si, la cerere, altor parti interesate.
(4) Radierea din RNERSF a celor inscrisi se face la cerere ori cand nu mai sunt indeplinite conditiile de inscriere.
Art. 13
Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizica pentru unitatile cu care ei sau angajatorii lor au in derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor ori sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
CAPITOLUL IV Grila de evaluare
Art. 14
(1) Pentru categoriile de unitati care au definite cerinte minimale in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012, cu exceptia infrastructurilor critice, evaluarea si cuantificarea gradului de risc asociat unitatii se fac prin determinarea unei valori numerice atasate obiectivului evaluat, sens in care se utilizeaza grila corespunzatoare obiectului de activitate, dintre cele prevazute in anexele nr. 1-11.
(2) In cazul unitatilor pentru care nu au fost definite cerinte minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizica se elaboreaza similar, prin aplicarea grilei generale prevazute in anexa nr. 12.
(3) Aplicatiile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se publica in format electronic pe pagina web a I.G.P.R.
Art. 15
(1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizica a unei unitati se stabilesc doua domenii ale riscului de securitate fizica, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60%, si riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic.
(2) Se considera ca sunt indeplinite cerintele legale de securitate fizica pentru o unitate atunci cand riscul evaluat se incadreaza in domeniul riscului de securitate acceptabil.
Art. 16
Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiza:
a) criterii specifice obiectivului, prin care se evalueaza elemente de amplasare zonala si locala, cu o pondere de 25%;
b) criterii de securitate, prin care se evalueaza masurile de securitate implementate sau care urmeaza a fi implementate, cu o pondere de 65%;
c) criterii functionale, prin care se evalueaza elementele privitoare la desfasurarea activitatii unitatii evaluate, cu o pondere de 10%;
d) alte criterii, nenominalizate in grila, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate in categorii cu impact de crestere, respectiv diminuare a riscurilor.
Art. 17
(1) Completarea grilei se face prin selectarea unei optiuni din coloana "Variabile", pentru fiecare element de evaluare, si introducerea de date in tabelul cu informatiile aferente altor criterii, conform situatiei preconizate.
(2) Este interzisa modificarea, completarea sau stergerea celulelor sau campurilor din grila de evaluare, exceptand operatiile prevazute la alin. (1).
(3) Prin completarea grilei de evaluare se obtine valoarea de la rubrica "Punctaj total" din coloana "Punctaj ponderat", care reprezinta valoarea asociata gradului de risc determinat. Punctajul total este calculat de aplicatie prin insumarea valorilor ponderate prevazute la rubricile: criterii specifice obiectivului, criterii de securitate, criterii functionale si alte criterii, aflate pe coloana "Punctaj ponderat".
(4) Valorile superioare ale punctajului total indica un nivel ridicat de risc de producere a unor evenimente de securitate fizica.
(5) Valoarea ponderata pentru fiecare element evaluat este furnizata de aplicatie prin aplicarea unui coeficient procentual din valoarea maxima asociata elementului din coloana "Punctaj asociat", ponderea rezultand din alegerea unei variante din cele prevazute la coloana "Variabile", in functie de situatia analizata.
Art. 18
(1) La completarea grilelor de evaluare se tine cont de obligativitatea indeplinirii cerintelor minimale de securitate, generale si specifice, consemnate in grile in coloana "Elemente de evaluare", pentru care se asociaza optiunea corespunzatoare punctajului minim in vederea continuarii si finalizarii evaluarii.
(2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea optiunii corespunzatoare situatiei real constatate in obiectiv.
Art. 19
(1) Pentru stabilirea nivelului amenintarilor se asociaza coeficientii de criminalitate specifica, calculati la nivel de judet si de zona pe baza datelor statistice inregistrate de structurile de cazier si evidenta operativa din I.G.P.R., Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratele de politie judetene, privind infractiunile sesizate de talharie si furturi din societati comerciale, inregistrate in anul precedent.
(2) Coeficientii prevazuti la alin. (1) se calculeaza pentru un an calendaristic prin insumarea valorilor regasite la rubrica volumul criminalitatii specifice faptelor de talharie (total) si furt din societati comerciale, calculandu-se inclusiv media nationala, respectiv judeteana.
(3) Coeficientii de criminalitate specifica la nivel de zona se calculeaza pentru fiecare sector, municipiu, oras si comuna.
(4) Valorile rezultate se publica anual, prin grija Directiei de ordine publica din cadrul I.G.P.R., respectiv a unitatilor teritoriale de politie, pana la finalul lunii ianuarie a anului in curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratelor de politie judetene.
(5) Pentru determinarea gradului de risc se iau in calcul ca vulnerabilitati doar coeficientii de accesibilitate, vecinatate si caracteristici locale exterioare.
Art. 20
Coeficientii de criminalitate specifica se clasifica in urmatoarele domenii:
a) rata de criminalitate ridicata pentru judetele/zonele cu coeficienti peste media nationala/judeteana;
b) rata de criminalitate medie pentru judetele/zonele cu coeficienti cu valori intre 75% si 100% din media nationala/judeteana;
c) rata de criminalitate scazuta pentru judetele/zonele cu coeficienti cu valori sub 75% din media nationala/judeteana.
Art. 21
(1) Elementul "accesibilitate" se evalueaza prin inspectia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, in scopul identificarii tuturor cailor de acces care fac posibila parasirea rapida a zonei.
(2) Se considera ca exista posibilitatea de disimulare/fuga rapida din zona obiectivului daca pe o raza de 10 m fata de intrare se afla cai de acces care fac posibila parasirea zonei in cel putin 3 directii diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.).
(3) Posibilitatea de disimulare/fuga medie se considera in cazul obiectivelor pentru care pe o raza de 25 m de la intrare sunt identificate cai de acces care fac posibila parasirea zonei in cel putin 3 directii diferite de deplasare.
(4) In celelalte cazuri se considera ca posibilitatea de disimulare/fuga este greoaie.
Art. 22
(1) Din punctul de vedere al vecinatatilor, evaluarea se face prin identificarea unitatilor din apropierea obiectivului si verificarea existentei, tipului si a programului de functionare a dispozitivelor de paza ale acestora.
(2) Punctajul pentru vecinatati se determina prin alegerea optiunii relevante identificate in cauza, analizand unitatile existente pe o raza de 25 m fata de cea evaluata.
(3) Unitatea evaluata care nu are amplasate alte obiective pe o raza de 50 m se considera izolata din punctul de vedere al vecinatatii.
Art. 23
(1) Masurile de securitate cuprind atat elemente de tip conditie, cat si elemente neimpuse prin cerintele minimale, dar care trebuie in mod obligatoriu analizate.
(2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situatiei reale pentru obiectivele in functiune sau conform scenariului de functionare, pentru incadrarea in zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.
Art. 24
Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesitatilor de securitate fizica, conducatorul unitatii avand obligatia de a le materializa prin realizarea amenajarilor de protectie mecanofizica, instalarea de sisteme de securitate, achizitionarea unor servicii de securitate sau alte masuri stabilite pentru acoperirea necesitatilor de securitate.
Art. 25
Pentru obiectivele preexistente, evaluarea si cuantificarea factorilor din grila se fac prin aprecierea locala a starii de fapt si prin consultarea contractelor de servicii de paza, transport de valori, monitorizare, instalare si mentenanta a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere in functie si prin verificari functionale ale echipamentelor electronice si dotarilor de protectie mecanofizica.
Art. 26
(1) Elementele asociate criteriului privind specificul functional se evalueaza prin interviuri, completarea de chestionare de catre conducatorul unitatii evaluate si, dupa caz, de catre conducatorii/personalul celor din vecinatate, iar prin interpretarea datelor se asociaza optiunile corespunzatoare situatiilor constatate.
(2) In cazul imposibilitatii culegerii de date prin completare de chestionare se asociaza optiunea corespunzatoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.
Art. 27
(1) In zona rezervata pentru "Detalii alte criterii", evaluatorul poate cuantifica elemente nedefinite in grila, cu impact de crestere sau diminuare a riscurilor de securitate fizica.
(2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul inscrie in zona de detaliere toate elementele identificate sau propuse, acordand de la 1 la 5 puncte/element.
(3) Pentru fiecare categorie se selecteaza optiunea corespunzatoare din coloana "Variabile" in functie de suma punctajelor obtinute in zona de "Detalii alte criterii".
Art. 28
In situatia unitatii care desfasoara activitati diferite in aceeasi incinta sau in acelasi spatiu, in cadrul analizei de risc se completeaza grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie incadrarea in gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.
CAPITOLUL V Dispozitii finale
Art. 29
(1) I.G.P.R. si structurile teritoriale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentelor instructiuni, conform competentelor si atributiilor specifice.
(2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul evaluarii de risc la securitatea fizica, precum si cea de inregistrare in RNERSF se desfasoara cu respectarea stricta a reglementarilor incidente din acest domeniu.
Art. 30
Prezentele instructiuni se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 31
Anexele nr. 1-12*) fac parte integranta din prezentele instructiuni.
*) Anexele nr. 1-12 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 bis.
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Bucuresti, 1 februarie 2013.