HOTARARE nr. 301 din 11 aprilie 2012 (16.06.2012) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2012
Data intrarii in vigoare: 16 Iunie 2012
Tinand cont de dispozitiile art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 5 si 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
(1) Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizica se face potrivit instructiunilor emise de ministrul administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa cum urmeaza:
1. nerespectarea masurilor minimale de securitate prevazute la art. 2 alin. (2) din anexa;
2. incalcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexa referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizica;
3. neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (2) din anexa;
4. nedepunerea planului de paza la organele de politie competente, conform art. 5 alin. (3) din anexa;
5. nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din anexa;
6. incalcarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din anexa privind adoptarea insemnelor, uniformelor, legitimatiilor sau accesoriilor de echipament;
7. nerespectarea de catre conducatorii societatilor specializate de paza si protectie a dispozitiilor art. 31 din anexa;
8. nerespectarea obligatiei de infiintare a registrului special de evidenta a contractelor de prestari de servicii, conform art. 32 din anexa;
9. neconsemnarea in registrul special de evidenta a contractelor de prestari de servicii, conform art. 32 din anexa;
10. neindeplinirea obligatiei de asigurare a pregatirii continue prevazute la art. 44 alin. (4) din anexa;
11. nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a dispozitiilor art. 50 alin. (3) din anexa;
12. nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 52 alin. (3) din anexa;
13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) si art. 53 alin. (2) din anexa;
14. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexa;
15. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexa;
16. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. c) si art. 57 alin. (3) din anexa;
17. neluarea masurilor prevazute la art. 66 alin. (3) din anexa;
18. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (3) si art. 85 alin. (1) din anexa;
19. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (2) din anexa;
20. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (4) din anexa;
21. nerespectarea dispozitiilor referitoare la proiectarea si modificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei prevazute la art. 70 din anexa;
22. nerespectarea de catre persoana care a incetat raporturile de munca cu o societate specializata in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei a dispozitiilor art. 85 alin. (2) din anexa;
23. nerespectarea de catre societatile specializate in sisteme de alarmare a obligatiilor prevazute la art. 86 din anexa;
24. nerespectarea dispozitiilor art. 90 alin. (1) si (2) din anexa;
25. nerespectarea dispozitiilor art. 92 din anexa referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;
26. neluarea masurilor prevazute la art. 94 din anexa;
27. nerespectarea obligatiei privind asigurarea timpilor de interventie, conform art. 97 din anexa;
28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexa.
ART. 4
(1) Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, cele prevazute la pct. 11, 12 si 19;
b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 26, 27 si 28;
c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 si 25;
d) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la pct. 15;
e) cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevazute la pct. 14.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanei juridice, dupa caz.
ART. 5
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora, conform competentelor care le revin potrivit legii.
ART. 6
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 4, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
(1) In termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a societatilor specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare.
(2) Licentele de functionare, avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pentru conducatorul societatii specializate de paza si protectie/societatii specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, atestatele profesionale prevazute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, raman valabile daca indeplinesc conditiile prevazute de normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare.
ART. 8
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (2), care intra in vigoare la data publicarii.
(2) Instructiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizica se emit in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a art. 2 alin. (2).
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza: Ministrul administratiei si internelor, Gabriel Berca
p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Nicolae Ivaschescu, secretar de stat
Ministrul finantelor publice, Bogdan Alexandru Dragoi
Bucuresti, 11 aprilie 2012. Nr. 301.